O škole

     1.    Charakteristika školy

     1.1  Úplnost a velikost školy

Základní škola se nachází uprostřed vesnice Roštín, která leží v rekreační oblasti na úpatí Chřibů.  Je malotřídní , s 1. – 5. postupným ročníkem. Budova je jednopatrová, poprvé rekonstruovaná v roce 1990. V posledních letech škola prošla dalšími významnými rekonstrukcemi ( nová sociální zařízení, nová fasáda školy, zrekonstruovaná tělocvična, oprava oken). V budově školy se nachází  tři učebny, školní družina, šatna, sociální zařízení  a společenská místnost. Kapacita školy je 60 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků. V současné době výuka probíhá ve dvou třídách se spojenými ročníky(1.+2.+3.ročník; 4.+5. ročník). Škola poskytuje svým žákům možnost zapojení do zájmových kroužků (např. sportovní, výtvarný, anglický, dopravní ). Kroužky jsou vedeny pedagogy bezplatně. Z hlediska dopravní obslužnosti je škola dobře situovaná, nachází se v bezprostřední blízkosti autobusových zastávek,  na trase Kroměříž – Kyjov.

1. 2 Vybavení školy

Materiální

        Třidy jsou vybaveny novým moderním polohovacím nábytkem.Škola je zásobena moderními učebnicemi, učebními pomůckami do všech vyučovacích předmětů, didaktickou technikou, v rámci vzdělávacích projektů je rozšiřován výukový SW, doplňovány tituly ve sbírkách žákovské i učitelské knihovny, školní družina je průběžně vybavována novými hrami, stavebnicemi apod..

Prostorové

        Celý areál školy prostorově bezproblémově vyhovuje pro současný počet žáků i personálu. Všechny třídy jsou prostorné, prosluněné. Pro výuku Tv a relaxační činnosti je využívána nově opravená tělocvična, ale i  víceúčelové a fotbalové hřiště u místní sokolovny. Relaxační koutek  pro zdravotně indisponované žáky se nachází ve školní družině.

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Výuka na PC probíhá v kmenové třídě. V současné době škola vlastní 7 počítačů, 5 notebooků, 2 tiskárny a 1 kopírku.  Žáci využívají 5 PC, učitelé 2 PC. K technickému vybavení patří i dvě interaktivní tabule, zpětný projektor, televizní přijímač, video, DVD a rádia s CD přehrávači. K prezentaci školy se využívá místní kabelové Tv, místní rozhlas, UN, okresní noviny, informační tabule v obci a webové stránky.

  Hygienické

Hygienická zařízení odpovídají stanoveným normám. Stravování žáků je zajištěno v sousední budově MŠ. V době hlavní přestávky žáci využívají prostor školní družiny a společenskou místnost. Vyučující využívají k relaxaci kabinet. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu, kopírku a školní knihovnu bez omezení.

1. 3  Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má na plný úvazek dva členy středního věku, na zkrácený úvazek učitelku a vychovatelku školní družiny.  V pedagogickém sboru je zastoupen kvalifikovaný učitel cizích jazyků, školní metodik prevence sociálně patologických jevů, učitelka se zaměřením na žáky s SVPU a školní zdravotník.

1. 4 Charakteristika žáků

Převážná většina žáků jsou místní děti, menší část žáků dojíždí  ze sousední vesnice. Mezi žáky a učiteli převládají hezké vzájemné vztahy. Škola má také dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Každý žák má  na základě doporučení PPP nebo SPC zpracován vlastní individuální  vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován.