Historie

 

V kronikách a v historických materiálech obce se popisuje tradice školství v Roštíně již od roku 1765. Se zrušením takzvaných kontribučenských fondů, to byly rezervy obilí pro případ neúrody, byly rozděleny finanční prostředky získané z prodeje těchto fondů na obce. Bylo to v šedesátých letech minulého století. Tehdejší představenstvo obce rozhodlo vypracovat projekt na výstavbu nové budovy školy a k tomu účelu zakoupilo v roce 1867 domek i s pozemkem od Floriana Věrného, kde byla vystavěna budova školy jen se dvěma třídami a v přízemí s bytem pro učitele. Brzy se ukázalo, že tento stav je nevyhovující. V roce 1896 – 97 byla přistavěna druhá část a tak vlastně dostala škola dnešní podobu.
                        Když si uvědomíme, že na přelomu tohoto století a ještě i později navštěvovalo zdejší školu více než 230 žáků, tak s uznáním musíme konstatovat, že tyto prostory byly velmi dobře využity. S historií naší školy je také spjato jedno významné jméno českého obroditele, spisovatele a bojovníka za povznesení české školy za Rakouska – Uherska. Byl to roštínský rodák a učitel Jan Mrazík. V roce 1976 rozhodnutím ONV v Kroměříži byla základní devítiletá škola v Roštíně zrušena. Marné bylo argumentování občanů a rodičů. Vyučování bylo pro školní rok 1977 – 78 přemístěno do šest kilometrů vzdálených Zdounek. Desítky žáků dojížděly již od svých šesti let několik kilometrů za svými učiteli. Na 15 let byla přerušena 200 letá tradice školství v Roštíně, aby opět od září roku 1990 bylo zahájeno vyučování prvního ročníku v provizorně upravené škole.

            Od září roku 1990 doznala budova školy dalších změn. Dnes máme všichni možnost ohodnotit dobrou a kvalitní práci stavební firmy pana Wachala a jeho pracovníků, kteří jsou téměř všichni bývalými žáky zdejší školy. Podpisem dohody mezi obecním úřadem a ZD Zdounky dne 21. prosince 1992 se opět stala budova základní školy v Roštíně majetkem obce.