O naší škole

Historie

V kronikách a v historických materiálech obce se popisuje tradice školství v Roštíně již od roku 1765. Se zrušením takzvaných kontribučenských fondů, to byly rezervy obilí pro případ neúrody, byly rozděleny finanční prostředky získané z prodeje těchto fondů na obce. Bylo to v šedesátých letech minulého století. Tehdejší představenstvo obce rozhodlo vypracovat projekt na výstavbu nové budovy školy a k tomu účelu zakoupilo v roce 1867 domek i s pozemkem od Floriana Věrného, kde byla vystavěna budova školy jen se dvěma třídami a v přízemí s bytem pro učitele. Brzy se ukázalo, že tento stav je nevyhovující. V roce 1896 - 97 byla přistavěna druhá část a tak vlastně dostala škola dnešní podobu. 

Když si uvědomíme, že na přelomu tohoto století a ještě i později navštěvovalo zdejší školu více než 230 žáků, tak s uznáním musíme konstatovat, že tyto prostory byly velmi dobře využity. S historií naší školy je také spjato jedno významné jméno českého obroditele, spisovatele a bojovníka za povznesení české školy za Rakouska - Uherska. Byl to roštínský rodák a učitel Jan Mrazík. V roce 1976 rozhodnutím ONV v Kroměříži byla základní devítiletá škola v Roštíně zrušena. Marné bylo argumentování občanů a rodičů. Vyučování bylo pro školní rok 1977 - 78 přemístěno do šest kilometrů vzdálených Zdounek. Desítky žáků dojížděly již od svých šesti let několik kilometrů za svými učiteli. Na 15 let byla přerušena 200 letá tradice školství v Roštíně, aby opět od září roku 1990 bylo zahájeno vyučování prvního ročníku v provizorně upravené škole.

Od září roku 1990 doznala budova školy dalších změn. Dnes máme všichni možnost ohodnotit dobrou a kvalitní práci stavební firmy pana Wachala a jeho pracovníků, kteří jsou téměř všichni bývalými žáky zdejší školy. Podpisem dohody mezi obecním úřadem a ZD Zdounky dne 21. prosince 1992 se opět stala budova základní školy v Roštíně majetkem obce.

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola se nachází uprostřed vesnice Roštín, která leží v rekreační oblasti na úpatí Chřibů. Je malotřídní , s 1. - 5. postupným ročníkem. Budova je jednopatrová, poprvé rekonstruovaná v roce 1990. V roce 2006 proběhla další rekonstrukce budovy (výměna oken, zateplení a nová fasáda severní strany budovy). V budově školy se nachází tři učebny, školní družina, šatna, sociální zařízení a společenská místnost. Kapacita školy je 60 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků. V současné době výuka probíhá ve dvou třídách se spojenými ročníky(1.+3. ročník;2.+4.+5. ročník). Škola poskytuje svým žákům možnost zapojení do zájmových kroužků (např. sportovní, anglický, dopravní ). Kroužky jsou vedeny pedagogy bezplatně. Z hlediska dopravní obslužnosti je škola dobře situovaná, nachází se v bezprostřední blízkosti autobusových zastávek, na trase Kroměříž - Kyjov.

Vybavení školy

Materiální

Třidy jsou vybaveny novým moderním polohovacím nábytkem.Škola je zásobena moderními učebnicemi, učebními pomůckami do všech vyučovacích předmětů, didaktickou technikou, v rámci vzdělávacích projektů je rozšiřován výukový SW, doplňovány tituly ve sbírkách žákovské i učitelské knihovny, školní družina je průběžně vybavována novými hrami, stavebnicemi apod..

Prostorové

Celý areál školy prostorově bezproblémově vyhovuje pro současný počet žáků i personálu. Všechny třídy jsou prostorné, prosluněné. Pro výuku Tv a relaxační činnosti je využívána nově opravená tělocvična, ale i víceúčelové a fotbalové hřiště u místní sokolovny. Relaxační koutek pro zdravotně indisponované žáky se nachází ve školní družině.

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Výuka na PC probíhá v kmenové třídě. V současné době škola vlastní 7 počítačů, 6 notebooků, 3 tiskárny a 1 kopírku.  K technickému vybavení patří i zpětný projektor, televizní přijímač, video, DVD a rádia s CD přehrávači. K prezentaci školy se využívá místní kabelové Tv, místní rozhlas, UN, okresní noviny, informační tabule v obci a webové stránky.

Hygienické

Hygienická zařízení odpovídají stanoveným normám. Stravování žáků je zajištěno v sousední budově MŠ. V době hlavní přestávky žáci využívají prostor školní družiny a tělocvičnu. Vyučující využívají k relaxaci kabinet. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu, kopírku a školní knihovnu bez omezení.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má na plný úvazek dva členy středního věku, na zkrácený úvazek další dva členy, z toho jedna vychovatelka. V pedagogickém sboru je zastoupen kvalifikovaný učitel cizích jazyků, školní metodik prevence sociálně patologických jevů, učitelka se zaměřením na žáky s SVPU a školní zdravotník.

Charakteristika žáků

Všichni žáci jsou místní.  Mezi žáky a učiteli převládají hezké vzájemné vztahy. Škola má také dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Každý žák má na základě doporučení PPP nebo SPC zpracován vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován.